Etusivu > Artikkeleita > Oikeus turvalliseen lapsuuteen

 
  

Oikeus turvalliseen lapsuuteen

Romano Boodos -lehden pääkirjoitus 3/2011


Lapsi tarvitsee turvallisen kasvuympäristön, missä rakastavat ja välittävät vanhemmat ovat läsnä ja heillä on aikaa lapselle. Tämä ei kuitenkaan ole kaikkien todellisuutta. Väkivalta- ja päihdeongelmat johtavat usein rikkinäisiin perheisiin, joissa lapsillakaan ei ole hyvä olla. Lapsen hyvinvoinnin ja terveyden vaarantuessa tarvitaan yhteiskunnan tukea. Lastensuojeluun kuuluu huostaanotto ja lapsen sijoitus kodin ulkopuolelle. Suomessa oli vuonna 2009 yli 16 000 kodin ulkopuolelle sijoitettua lasta, näistä noin puolet sijaiskodeissa.

”Koko yhteiskunnassa pitäisi keskittyä ongelmien ehkäisyyn ja niiden syiden selvittämiseen. Paikkaamistoimenpiteille ei löydy kattoa, ellei syihin puututa,” kirjoitti Kaisa-Mari Okkonen tilastokeskuksen hyvinvointikatsauksessa vuonna 2009. Toteamaan on helppo yhtyä. Usein heräämme myöhään, kun on kyseessä lasten hyvinvointi ja tulevaisuus. Lapsiperheet ja yksinhuoltajat tarvitsevat aikaisessa vaiheessa tukea niin, että mahdollisimman monet lapset voisivat asua kotona. Jos muita vaihtoehtoja ei ole, on lapsen turvallisuuden vuoksi tärkeää ratkaista sijaishuolto mahdollisimman nopeasti.

Viime keväänä uutta hallitusohjelmaa laadittaessa puitiin myös lastensuojelukysymyksiä ja perheiden tukemista. Ohjelmansa mukaisesti hallitus tulee edistämään lasten, nuorten ja perheiden palveluja sekä eri palvelujen yhteistyötä ja saumattomuutta. Lastensuojelun näkökulmasta hallitus tulee tehostamaan toimia huostaanottojen vähentämiseksi, siirtämällä lastensuojelun painopistettä ennalta ehkäisyyn, varhaisiin tukipalveluihin ja laitosvaltaisuuden purkamiseen. Hallitusohjelmassa on myös kirjattu, että lastensuojelussa korostetaan perhekeskeisyyttä ja kehitetään perhehoitolainsäädäntöä.

Hyvien hankkeiden ja aikomusten esteenä ovat usein riittämättömät resurssit. Kuntien sosiaalihuolto on lastensuojelulain mukaan vastuussa lastensuojelusta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä. Kuntien tiukka taloustilanne johtaa usein siihen, että riittävää henkilöstömäärää ei pystytä palkkaamaan. Ainakin suuremmissa kunnissa ongelmana on edelleen, ettei huostaan otettujen sijoituksia pystytä käsittelemään lainmukaisessa ajassa. Suuri kysymys on siis kuntarahoituksen järjestäminen ja riittävän henkilöstön saaminen sosiaalihuoltoon. Tässä on päättäjille iso arvokysymys suunniteltaessa kuntien ja valtion taloutta tuleville vuosille. Vaikka meillä olisi rajattomat resurssit sosiaalihuollossa ja lastensuojelussa, varsinainen ongelma ei poistu. Jokainen huostaan otettu lapsi ja nuori on tragedia. Ennaltaehkäisevillä, perhekeskeisillä ja perheystävällisillä toimilla voisimme auttaa lapsia ja perheitä, ennen kuin tilanne menee niin pahaksi, että lapsi tai nuori joudutaan ottamaan huostaan.

Yhteiskunnan toimien lisäksi tarvitaan laajempaakin asennemuutosta. Nyky-yhteiskunnassa, jossa perinteisiä arvoja väheksytään ja kristillisiä arvoja poljetaan, lisääntyy myös perheiden ahdinko. Perheiden kasvatusvastuuta siirretään enenevässä määrin kouluille ja yhteiskunnalle. Kouluista ja sosiaalihuollosta ei kuitenkaan ole korvaamaan rakastavia ja välittäviä vanhempia. Iltapäiväkerhot ja nuorisotilat eivät korvaa kodin lämpöä ja turvaa. Isovanhempien tärkeää roolia lasten kasvatuksessa ei tule unohtaa – heidän läsnäolonsa ja esirukouksensa ovat kasvatuksessa tärkeässä osassa.

Tulevaisuudessa järjestöjenkin toiminta tulee olemaan yhä tärkeämpää. Romano Mission tehtävä lastensuojelun ja sosiaalialan palvelujärjestönä romaaniväestön keskuudessa on tärkeä. Sitä tulee tukea ja työmuotoja kehittää. Yhteiskunnan taloudellinen kehitys ja perheiden tarpeet ovat uusia haasteita, joihin Romano Mission tulee vastata toimintaansa kehittämällä. Painopisteen tulee siirtyä entistä vahvemmin ennaltaehkäisevään työhön ja avopalveluihin. Henkilökunnan koulutus ja sitoutuminen kehittämistyöhön on ensiarvoisen tärkeää. Näin voimme varmistaa Romano Mission hyvän ja tärkeän työn jatkuvuuden myös tulevina vuosina. ”Palvelijoittesi lapset saavat asua turvassa, heidän lastensa lapset ovat huomassasi.” Ps. 102:28

Leena Rauhala
kansanedustaja

 

 
 

Romano Missio

www.tammimedia.fi - Verkkosivuston toteutus TammiMedia - Kirjaudu