Etusivu > Projektit > Reppu ja romanilapsi

 
  

Reppu ja romanilapsi

Lukijalle

Tämän "paketin" tarkoituksena on antaa esi- ja alkuopetuksessa toimivalle henkilökunnalle tietoa romanikulttuurista ja historiasta. Tavoitteena on laatia kasvattajille yhtenäinen koulutusmateriaali romanikulttuurista ja jakaa sitä päivähoito- ja opetushenkilökunnalle.

Koulutuspaketti sisältää asiakkaan tarpeiden mukaisesti oheismateriaalia (kirjallisuutta/cd-rommilla kuvia tms). Internetissä saatava luentopaketti on julkaisuvapaa kaikilta osin. Lisätietoja saa tarvittaessa Romano Mission keskustoimistolta (09) 351 1366.


Sisällölliset tavoitteet:

1. Antaa tietoa romanikulttuurista ja historiasta.
2. Antaa työvälineitä pohtia erilaisuutta ja sen hyväksymistä.
3. Vahvistaa lapsen identiteettiä ja auttaa ymmärtämään lapsen käyttäytymistä.
4. Antaa henkilökunnalle/opiskelijoille riittävät alkutiedot tutustua vieraaseen kulttuuriin ja pohtia
    missä ja miten omassa työssään voisi ottaa huomioon erilaisesta kulttuuritaustasta tulevan
    lapsen tarpeet.
5. Antaa virikkeitä henkilökunnalle/opiskelijoille miten ammatillisia valmiuksia voisi kehittää
    monikulttuurisuuden suuntaan.


Toivomme, että tämä teos antaisi oikean mielikuvan romanikulttuurista lukijalle ja että lukija voisi omalta osaltaan miettiä ja vaikuttaa oman työnsä kehittämiseen ja siten auttaa monikulttuurisia lapsia myönteiseen hoito- tai opetustulokseen.

Romano Missio ry. kiittää tämän esi- ja alkuopetuspaketin valmisteluun osallistuneita tahoja lämpimästi. Erityiskiitokset projektityöntekijöille Sari Välimäelle ja Inga Angersaarelle, Sosiaali- ja terveysministeriölle hankkeen rahoittamisesta, Aini Kimpimäelle henkisestä tuesta ja muille sidosryhmille aktiivisesta osallistumisesta.
 

-> Luento, osa 1

-> Kalvot, luentomateriaalit
 

Alle kouluikäisten lasten vanhemmille

Esiopetuslain tuloksena esiopetus on jokaiselle 6-vuotiaalle ilmainen. Opetus tapahtuu päiväkodissa aina klo.8.30 - 12.00 välisenä aikana, jolloin opetukseen sisältyy yksi ateria. Esiopetusta saa antaa vain lastentarhanopettaja, joka on suorittanut tarvittavan esi- ja alkuopetuksen oppimäärän. Esiopetus toimii kuten koulu eli lomat ovat sidoksissa koulun toimintaan. Poissaoloja ei saa olla enää samalla periaatteella kuin päivähoidossa. Esikoulu on opiskelua koulua ja säännöllisyyttä varten. Esiopetuksen sisältöalueet ovat:

· Kieli- ja kommunikaatio
· Matemaattiset käsitteet
· Luonto- ja ympäristötieto
· Liikunta
· Terveys
· Uskonto
· Etiikka

Esiopetus on oleellinen osa tavoitteellista varhaiskasvatusta joka nivoutuu laadittuun toiminta- ja opetussuunnitelmaan. Selviytyäkseen koulussa, lapsen on hyvä osata:

· Huolehtia itsestään ja tavaroistaan
· Huolehtia pukeutumisesta, ruokailusta ja puhtauteen liittyvistä asioista
· Toimia ryhmän jäsenenä ja ottaa toiset huomioon
· Kuunnella, keskittyä sekä ilmaista itseään

Tietomäärän lisääminen ei ole ainoa päämäärä. Oppiminen on myös omakohtaista kokemista, kykyä ratkaista asioita. Lisäksi se on tunnetta omasta panoksesta ja vaikuttamisen mahdollisuudesta. Lapsi elää voimakkaasti nykyhetkeä, oppiminen on elämää ja elämä on oppimista. Leikkiessään lapsi kokeilee oppimaansa ja oppii uutta. Oppimiskokemuksen kannalta lapsen uteliaisuus tutkia ympärillä olevaa elämää on ensiarvoista. Lapsi voi ottaa selvää kaukana olevasta vasta kun lähipiiri on tutkittu ja turvallinen. Esiopetuksessa lapselle annetaan turvallinen ja salliva ilmapiiri kokeilla tietojaan ja taitojaan sekä yksin että vuorovaikutuksessa muiden lasten ja päiväkodin aikuisten kanssa. Esiopetuksessa lapsella on mahdollisuus suhteuttaa omasta kokemuksestaan peräisin olevaa tietoaan muiden kokemaan. Lapselle annetaan yhteys tiedon juuriin, oivalluksiin, mielikuvitukseen, kokeiluihin ja tutkimiseen.

Maailmankuvansa jäsentämiseksi lapsella on esiopetuksessa mahdollisuus:

- Pohtia ongelmia
- Tehdä johtopäätöksiä ja yleistyksiä
- Harjoittaa luokittelua ja sarjoittamista
- Tehdä vertailuja

Ympäristönsä jäsentämiseksi lapsella on esiopetuksessa mahdollisuus:

- Saada työskentely rauha- ja tila sekä oppia antamaan sitä myös muille
- Suunnitella ja rytmittää työskentelyään ja leikkiään
- Saada käyttöönsä tutkimista ja oppimista innostavia välineitä
- Ottaa osaltaan vastuuta toimintaympäristön viihtyvyydestä

Vuorovaikutuksensa jäsentämiseksi lapsella on esiopetuksessa mahdollisuus tehdä esityksiä ja saada niistä palautetta. Vaikuttaa yhteisiin tavoitteisiin ja niiden toteutukseen. Arvioida itseä ja muita tavoitteisiin pyrittäessä. Kokea riemua saavutetuista tuloksista.

 

 

 

 
 

Romano Missio

www.tammimedia.fi - Verkkosivuston toteutus TammiMedia - Kirjaudu