Romano Mission toiminta

Romano Missio ry:n tehtävänä on toimia kristilliseltä arvopohjalta valtakunnallisena lastensuojelun, sosiaalialan, hengellisen työn sekä koulutusalan palvelujärjestönä romaniväestön keskuudessa. 

Tärkeimmät toimintamuodot ovat lastensuojelu-, hengellinen-, sosiaali- ja diakoniatyö, koulutus- julkaisu-, tiedotustoiminta, lapsi- ja nuorisotyö, romanikulttuurin ja -kielen vaaliminen sekä opiskelevien romaninuorten tukeminen. Romano Missio ry. toimii yhteistyössä evankelis-luterilaisen kirkon, kristillisten yhteisöjen, valtion, kuntien, sekä romaniväestön keskuudessa toimivien yhdistysten kanssa.

Järjestö on toiminut vuodesta 1906 lähtien. Oskari Jalkion alkuun panema Mustalaislähetys on Jumalan armosta saanut olla vuosikymmeniä parantamassa romanien elämää monilla eri aloilla. Mustalaislähetys on vaihtanut nimensä romanikieliseksi – Romano Missioksi – mutta sen perustavoite on sama, toimia romanien hyväksi.

Raha-automaattiyhdistys (STEA) on myöntänyt vuosittain Romano Missiolle merkittävää avustusta, joka on mahdollistanut erilaisia sosiaali- ja diakoniatyön projekteja romanien parissa.

Lastensuojelutyö

Kasvatukselliset tavoitteet

Lastensuojelutyön hoidon ja kasvatustavoitteet ovat sen lisäksi mitä lastensuojelulaissa ja asetuksissa on säädetty lastensuojelusta, seuraavat:

– kristillisen ja sosiaalis-eettisen pohjan antaminen lapsen ja nuoren elämälle
– lapsen oman kulttuuri-identiteetin tukeminen
– persoonallisuuden edistäminen
– sosiaalisuuden kehittäminen ja itsetunnon vahvistaminen
– luoda turvallinen, elämään valmistava kasvu ja kodinomainen elinympäristö lapsille ja nuorille.
– ylläpitää ja kehittää lasten ja vanhempien/ystävien suhteita
– kasvattaa ja opastaa lapsesta yhteiskunnassa selviytyvä mahdollisimman vastuuntuntoinen yksilö
– auttaa ja tukea nuorta lasten- ja perhekodista päästyään sopeutumaan yhteiskuntaelämään

Romano Mission lastensuojelutyön tavoitteena on antaa lapselle ja nuorelle sellainen arvomaailma ja tuki heidän kasvulleen, jonka avulla he voivat selviytyä romanina suomalaisessa yhteiskunnassa.


-> 
Päiväkummun yksikön kotisivulle


Sosiaali- ja diakoniatyö

Sosiaali- ja diakoniatyö on suurelta osin puhelimitse tapahtuvaa ohjausta ja neuvontaa, mutta entistä enemmän myös paikallista ongelmanratkaisua yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa. Yhteydenottoja tulee runsaasti eri puolilta Suomea sekä romaniväestöltä että viranomaisilta ja niihin liittyy paljon myös asiakkaiden tukemista ja rohkaisemista epätoivoisilta tuntuvissa tilanteissa. Sosiaaliohjaaja osallistuu myös neuvotteluihin asiakkaan pyynnöstä eri viranomaisissa. Kaikkiaan sosiaaliohjaajalla on puhelin- ja muita neuvotteluita romaniväestön ja viranomaisten kanssa vuoden aikana useita tuhansia.

Yhä useammin sosiaali- ja diakoniatyössä on kysymys oikean asiantuntijan löytämisestä erilaisiin ongelmanratkaisutilanteisiin. Asiantuntijaverkoston rakentaminen on yksi merkittävimmistä haasteistamme.

Asuntoasiat

Asuntoasioissa avustetaan romaniasiakkaita antamalla kirjallisia ja myös suullisia lausuntoja asunnontarpeesta erityisesti romanikulttuuriin liittyvien seikkojen perusteella sekä käymällä puhelinneuvotteluja asuntoviranomaisten kanssa. Myös erilaisten kantelujen laatimisessa avustetaan sekä valotetaan romaneiden perustuslaillisia oikeuksia sekä viranomaisille että romaneille itselleen.

Sosiaaliturva-asiat

Toinen painopistealue on toimeentuloon liittyvät seikat. Romaneja avustetaan mahdollisuuksien mukaan. Otamme tarvittaessa yhteyttä viranomaisiin ja kirjoitamme lausuntoja.

Opetus ja tiedotus

Romano Missio palvelee opiskelijoita antaen mm. kirjallisuusluetteloita sekä muuta tietoa romanikulttuurista. Tarvittaessa Romano Mission työntekijät voivat vierailla oppilaitoksissa kertomassa romanikulttuurista. Vierailuista voidaan sopia keskustoimiston kautta.

Muuta

Romano Mission sosiaali- ja diakoniatyö on sisältänyt myös näyttelyitä, kotikäyntejä sekä neuvotteluja viranomaisten ja seurakuntien kanssa. Toiminta on laajaa ja monipuolista mutta tarpeet kasvavat; yhä suurempi osa sosiaalisista palveluista siirtyy yhteiskunnalta kolmannelle sektorille. Sosiaali- ja diakoniatyön keskeisimmäksi alueeksi on muodostumassa perhetyö, jonka uutta työmallia ollaan parhaillaan kehittämässä.