Päiväkummun lastenkoti – turvallinen koti ja tulevaisuus

Päiväkummun lastenkoti, Romano Mission ylläpitämä lastensuojelulaitos, sijaitsee idyllisessä Hyväneulan kylässä, Hämeenkoskella. Tarjoamme kahdessa 7-paikkaisessa osastossamme sijaishuoltoa ja jälkihuoltoa huostaanotetuille sekä sijoitetuille lapsille ja nuorille. Me ymmärrämme, että jokainen lapsi ansaitsee onnellisen lapsuuden omien vanhempiensa kanssa. Kun tämä ei ole mahdollista, Päiväkumpu tarjoaa turvallisen ja kodinomaisen kasvuympäristön lapsille, joiden elämäntilanteet vaativat toisenlaista kotia.

Ainutlaatuinen yhdistelmä lämpöä, turvaa ja kulttuurituntemusta

Päiväkummun lastenkodissa kunnioitamme ja arvostamme kulttuurien rikkautta ja monimuotoisuutta. Romanikulttuurin osaaminen ja pitkä kokemus romaniperheiden kanssa työskentelystä tekee meistä erityislaatuisen sijaishuoltoyksikön. Päiväkummussa jokainen lapsi kohdataan yksilöllisesti, huomioiden heidän lähtökohtansa ja erityispiirteensä. Erityisesti romanilasten kohdalla kulttuurisensitiivinen lähestymistapamme helpottaa siirtymistä toiseen kulttuuriympäristöön, vähentäen mahdollista henkistä taakkaa. Tämä lähestymistapa on juurtunut syvälle kaikkeen toimintaamme.

Ammatillinen ja monikulttuurinen henkilökunta

Henkilökuntamme koostuu romani- ja pääväestön ammattilaisista, joilla on vankka kokemus lastensuojelun sijaishuollosta ja erityisesti romaniperheiden parissa työskentelystä.  Monipuoliseen työryhmäämme kuuluu sosionomeja, yhteisöpedagogeja, sairaanhoitaja, nuoriso- ja yhteisöohjaajia sekä lähihoitajia.  Henkilöstön lisä- ja täydennyskoulutukset on suunniteltu vastaamaan Päiväkummun lasten tarpeisiin, ja ne on suunniteltu koko henkilökunnan, jolloin koulutuksen anti saadaan siirrettyä arjen hoito- ja kasvatustyöhön. Henkilökunta on koulutettu omaohjaajuuteen sekä kiintymyssuhdeperusteiseen työskentelyyn. Lisäksi Päiväkummussa on sisäistä nepsy-koulutusta, nepsy-valmentajan sekä -ohjaajan toimesta.

Päiväkummun lastenkodin hoidossa huomioidaan kielellinen-, kulttuurinen- ja uskonnollinen tausta. Romano Mission yleiset arvot – ihmisarvo, ammatillisuus, oikeudenmukaisuus ja yhteisöllisyys – näkyvät arjessamme ja kaikessa toiminnassamme. Haluamme, että Päiväkummun jokainen lapsi voi tuntea olevansa arvostettu ja tuettu kasvamaan omana itsenään. Hoitotyön perustana on lasten ja nuorten turvallinen vuorovaikutus ja traumataustan huomioiminen. Ohjaajilla on ymmärrystä ja osaamista kiintymyssuhteissaan vaurioituneen lapsen kohtaamisesta arjessa. Päiväkummun tavoitteena on kasvattaa onnellisia, tasapainoisia ja yhteiskuntaan osallistuvia ihmisiä, jotka ymmärtävät ja kunnioittavat sekä omaa että muiden kulttuureja.

Omaohjaajuus on Päiväkummun lastenkodin hoidollisen viitekehyksen keskiössä. Jokaisella lapsella ja nuorella on kaksi omaohjaajaa, jotka toimivat lapsen tai nuoren lähiaikuisina. Omaohjaajat toimivat yhteistyössä lapsen perheen ja muun verkoston kanssa sekä järjestävät kahdenkeskistä omaohjaaja-aikaa lapsen kanssa. Omaohjaajilla on kokonaiskäsitys lapsen/nuoren elämäntilanteesta ja tarpeista.  Tavoitteenamme on tukea lasta/nuorta yksilöllisesti ja antaa heille korvaavia sekä korjaavia kokemuksia.

Jatkuvan ammatillisen kehityksen ja koulutuksen kautta henkilökuntamme vahvistaa omaa ammattitaitoaan sekä osaamistaan. Lastensuojelu ja sijaishuolto muuttuu ja kehittyy koko ajan ja haluamme pysyä ajan hermolla, jotta voimme tukea lapsia sekä nuoria heidän yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.  Koulutuksissa on keskitytty viime vuosien aikana omaohjaajuuden, kiintymyssuhdeosaamisen ja traumatietoisuuden vahvistamiseen.

Monikulttuurinen asiantuntijuus ja yhteisöllinen elämänrytmi

Päiväkummun lastenkodissa ymmärrämme, että jokaisella lapsella on oma ainutlaatuinen polkunsa kasvuun ja kehitykseen. Kasvatustyömme keskiössä on tukea jokaista lasta löytämään ja kehittämään omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan. Tämä tarkoittaa aktiivista osallistumista koulunkäyntiin ja monipuolisiin harrastuksiin, jotka ulottuvat lastenkodin ulkopuolelle. Päiväkummun lastenkodin lapset käyvät koulua lastenkodin ulkopuolella, mikä mahdollistaa heidän osallistumisensa yhteiskunnan tarjoamiin koulutuspalveluihin samalla tavalla kuin muutkin lapset. Päiväkumpu tekee tiivistä ja jatkuvaa yhteistyötä koulujen ja muiden kasvatusalan toimijoiden kanssa, varmistaen, että jokainen lapsi saa tarvitsemansa tuen ja ohjauksen sekä akateemisissa että sosiaalisissa haasteissa. Ammattitaitoinen henkilökuntamme osallistuu aktiivisesti yhteistyöhön opettajien kanssa ja seuraa säännöllisesti lasten edistymistä, varmistaen, että heidän koulutukselliset tarpeensa täyttyvät kattavasti. Teemme tiivistä yhteistyötä paikallisten koulujen ja muiden kasvatusalan toimijoiden kanssa. Tämä kumppanuus mahdollistaa sen, että voimme tarjota lapsille yksilöllisesti räätälöityä tukea, joka huomioi heidän henkilökohtaiset, akateemiset ja emotionaaliset tarpeensa. Ammattitaitoinen henkilökuntamme työskentelee säännöllisesti opettajien ja erityispedagogien kanssa varmistaakseen, että jokainen lapsi saa tarvitsemansa tuen sekä koulussa että vapaa-ajalla.

Päiväkummun lastenkodin hoidon- ja kasvatuksen sisältö

Päiväkummun arki rakentuu säännöllisestä ja ennakoitavasta rytmistä. Lapset käyvät koulua lastenkodin ulkopuolella, ja teemme tiivistä yhteistyötä koulujen sekä muiden kasvatus- ja hoitoalan tahojen kanssa. Kannustamme lapsia löytämään mieluisan harrastuksen, jotta he voivat kehittyä monipuolisesti. Pyrimme luomaan turvallisia ja kestäviä ihmissuhteita sekä ylläpitämään yhteyksiä biologiseen sukuun. Hoidossa ja kasvatuksessa huomioidaan neuropsykiatriset erityispiirteet, ja lapsia tuetaan vuorovaikutuksessa sekä tunteiden käsittelyssä ennakoinnin ja PCS-kuvien avulla. Lapsille ja nuorille haetaan tarpeenmukainen apu ja tuki psykiatrian palveluista. Päiväkummun lastenkodin hoito tukee psykiatrista hoitokontaktia ja terapian toteutumista.

Lasten ja nuorten yhteisöllisyyttä tuetaan säännöllisillä lasten kokouksilla, joissa lapset ja nuoret voivat tuoda mielipiteensä esiin muun muassa omaan osastoon liittyvissä asioissa. Lapset ja nuoret saavat äänensä kuuluviin ja lasten kokouksissa suunnitellaan yhdessä tulevaa viikkoa ja lapsilla sekä nuorilla on mahdollisuus tuoda äänensä kuuluviin ja vaikuttaa oman osastonsa asioihin. Nämä elementit muodostavat kulttuurisensitiivisen kasvatuksen ytimen Päiväkummussa, ja ne ovat keskeisiä siinä, miten tuemme jokaista lasta kunnioittaen heidän yksilöllisyyttään ja kulttuuritaustaansa.

Kannustamme lapsia kokeilemaan ja sitoutumaan erilaisiin harrastuksiin, jotka edistävät heidän sosiaalista, fyysistä ja henkistä kasvuaan. Harrastukset, kuten urheilu, taide, musiikki ja luontoaktiviteetit, ovat olennainen osa lasten hyvinvointia, sillä ne tarjoavat keinoja itsensä ilmaisuun ja uusien taitojen oppimiseen. Lisäksi Päiväkummun lastenkoti tarjoaa lapsille mahdollisuuksia harrastaa musiikkia ja liikuntaa, jotka tukevat heidän monipuolista kehitystään ja itsetunnon vahvistumista.

Vaikka Päiväkummussa on erityisosaamista romanikulttuurista, lastenkoti tarjoaa lämpimän, turvallisen ja kehittävän kasvuympäristön kaikille lapsille, riippumatta heidän kulttuurisesta taustastaan. Kulttuurien välisen ymmärryksen ja kunnioituksen edistäminen on keskeinen osa kasvatustyötämme, mikä mahdollistaa kaikkien lasten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin.

Sosiaaliset suhteet ja perhesiteiden ylläpito

Päiväkummun lastenkodissa keskeistä on lämpimien ja pysyvien ihmissuhteiden luominen. Luomme turvallisen ja rakentavan ympäristön, jossa jokainen lapsi tuntee olonsa arvostetuksi ja kuulluksi. Asetamme selkeät, mutta reilut rajat, jotka tukevat lapsen kasvua ja kehitystä. Tasapainoisen arjen ja elämänrytmin luominen on tärkeää, jotta lapset voivat kokea jatkuvuutta ja turvallisuutta.

Lisäksi pidämme yllä tiiviitä yhteyksiä lapsen biologiseen sukuun, mikä on tärkeä osa lapsen sosiaalista kasvatusta ja identiteetin kehitystä. Vanhemmat ja muut sukulaiset ovat aktiivisesti mukana lasten arjessa, mikä edistää perhesuhteiden ylläpitoa ja hoitoa.

Idyllinen Päiväkumpu on toiminut monille lapsille kotina

Monikulttuurinen asiantuntijuus ja yhteisöllinen elämänrytmi

Historia ja perinteet nykyaikaisessa ympäristössä

Päiväkummun lastenkoti sijaitsee historiallisessa rakennuksessa, entisessä pappilassa, joka on rakennettu 1893. Lastenkoti perustettiin vuonna 1957, jolloin myös juuri rakennettu kivirakenteinen laajennusosa tuli käyttöön. Historialliset tilamme tarjoavat lapsille tunnelmallisen ja turvallisen kasvuympäristön. Päärakennuksen pinta-ala on noin 800 m², ja se jakautuu kahteen 7-paikkaiseen osastoon. Lisäksi pihapiirimme, joka kattaa noin 10 hehtaaria luonnonkaunista maata, tarjoaa runsaasti tilaa leikkiin, tutkimiseen ja seikkailuun turvallisessa ympäristössä.

Historialliset tilamme eivät ole pelkästään fyysisiä rakennuksia, vaan ne ovat osa laajempaa kasvatusfilosofiaamme, joka kunnioittaa menneisyyttä samalla kun se katsoo tulevaisuuteen. Rakennusten arkkitehtuuri ja ympäröivä luonto tarjoavat ainutlaatuisen ympäristön, joka edistää lasten henkistä ja emotionaalista hyvinvointia.

Tilojemme ylläpito ja kehittäminen ovat jatkuvia prosesseja, joissa yhdistyvät ammatillinen osaaminen ja kunnioitus alueen kulttuurista perintöä kohtaan. Jokainen päivitys ja parannus tehdään huolella, varmistaen, että kaikki lasten tarpeet täyttyvät nykyaikaisen lastensuojelun standardien mukaisesti, samalla kun säilytämme rakennusten historiallisen arvon ja merkityksen.

Tervetuloa tutustumaan Päiväkumpuun, paikkaan, jossa jokainen lapsi voi tuntea olevansa arvokas.

Päiväkummun lastenkoti

Mieholantie 158
16800 HÄMEENKOSKI

puh. 050 911 1582
sähköposti:paivakumpu@romanomissio.fi

Paikkoja vapaana. Paikkatiedustelut sekä lisätiedot:

Hanna Pekonen

Hanna Pekonen

johtaja

puh. 041 441 6350
hanna.pekonen@romanomissio.fi

Dimitri Theslund

Dimitri Theslund

kasvatusvastaava

puh. 050 466 5936
dimitri.theslund@romanomissio.fi