Visio, missio ja arvot

Yhdessä kohti yhdenvertaista huomista – voimaannuttamalla, tukemalla ja vaikuttamalla koko romaniyhteisön hyväksi; lapsesta vanhukseen ja yksilöstä perheeseen.

Romano Missio on rakentamassa voimaannuttavaa ja yhdenvertaista yhteiskuntaa, jossa jokainen romani voi tuntea itsensä arvostetuksi ja osalliseksi, tarjoamalla monipuolisia ja laadukkaita palveluita, jotka tukevat heidän hyvinvointiaan kaikissa elämänvaiheissa.

Visio

Olemme ihmisläheinen järjestö, joka tukee romaneja elämän eri vaiheissa – lapsesta vanhukseen ja yksilöstä perheeseen. Valtakunnallisena toimijana olemme laadukkain ja monipuolisin sekä tunnetuin romanijärjestö, joka rakentaa yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa, jossa jokainen romani tuntee itsensä arvostetuksi ja osalliseksi

Missio

Tarjoamme laadukkaita sosiaali-, kulttuuri- ja asiantuntijapalveluita, edistäen romanien hyvinvointia, osallisuutta ja oikeuksia. Vahvistamme myös yhteiskunnan toimijoiden kulttuurisensitiivistä osaamista koko Suomessa. Työmme perustuu kristillisiin arvoihin, ihmisarvon kunnioitukseen, ammattitaitoon, oikeudenmukaisuuteen ja yhteisöllisyyteen.

Arvot

Romano Mission arvot tiivistyvät neljään pääarvoon – Ihmisarvo, ammatillisuus, oikeudenmukaisuus ja yhteisöllisyys. Ne luovat vahvan perustan kristillisen arvopohjan kanssa Romano Mission identiteetille ja toiminnalle ohjaten organisaatiota tehtävissään palvella yhteisöjä ja yhteiskuntaa, edistää yhdenvertaisuutta ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun.

 • 1. Ihmisarvo

  Ihmisarvo on keskeinen osa Romano Mission toimintaa, joka perustuu uskoon jokaisen ihmisen ainutlaatuisuudesta ja arvosta. Tämä näkyy palveluhalussa, lähimmäisen rakkaudessa ja huolenpidossa, mikä tukee kaikkien hyvinvointia.

  Ihmisarvon kunnioitus on Romano Mission toiminnan ytimessä, ilmentyen jokapäiväisessä kohtaamisessa, palveluasenteessa ja diakonisuudessa. Tämä arvo heijastaa syvää uskoa jokaisen ihmisen ainutlaatuiseen arvoon ja merkitykseen Jumalan luomana yksilönä, riippumatta henkilön sosiaalisesta asemastaan tai taustasta. Armo ja lähimmäisen rakkaus ohjaavat toimintaa, tavoitteena edistää yksilöiden ja yhteisöjen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tukea heidän ainutlaatuista polkuaan elämässä sekä yhdenvertaisuutta romaniyhteisössä ja yhteiskunnassa.

 • 2. Ammatillisuus

  Ammatillisuus ilmentää Romano Mission pyrkimystä korkeatasoiseen, eettiseen toimintaan, kattaen ammattitaidon ja luotettavuuden, mikä tekee siitä arvostetun kumppanin avunsaajille ja yhteistyötahoille.

  Ammatillisuus toimii pohjana luotettavuudelle, mikä on perusta Romano Mission uskottavuudelle niin yhteistyökumppaneiden kuin avunsaajienkin silmissä. Luotettavuus rakentuu läpinäkyvyydestä, rehellisyydestä, ja siitä, että tehdään mitä luvataan. Ammatillisuus ilmenee syvällisenä osaamisena ja jatkuvana kehittymisenä diakonissosiaalisen, johtamisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen alueilla. Nämä elementit yhdessä varmistavat, että Romano Missio on luotettava, osaava ja arvostettu toimija sekä romanikentällä että laajemmassa yhteiskunnallisessa dialogissa.

 • 3. Oikeudenmukaisuus

  Oikeudenmukaisuus näkyy Romano Mission työssä yhdenvertaisuuden, tasa-arvon, avoimuuden ja rehellisyyden eteen tehtävässä työssä. Se tarkoittaa sitoutumista yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen, tasapuoliseen kohteluun ja joustavuuteen vastaten yksilöiden tarpeisiin sekä toimintaan, jonka avulla aktiivisesti vaikutetaan yhteiskunnalliseen muutokseen ja kestävyyteen.

  Arvona oikeudenmukaisuus korostaa Romano Mission pyrkimyksiä luoda tasa-arvoa, avoimuutta ja rehellisyyttä kaikessa toiminnassaan. Se tarkoittaa sitoutumista yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen, tasapuoliseen kohteluun ja joustavuuteen vastata yksilöiden tarpeisiin, edistäen aktiivisesti yhteiskunnallista muutosta ja kestävää vaikuttavuutta. Vaikuttavuus saavutetaan viestinnän ja yhteistyön avulla, kun taas oikeudenmukaisuus ilmenee tasapuolisena kohteluna, avoimuutena päätöksenteossa ja joustavuutena vastata yksilöiden tarpeisiin. Yhdessä ne takaavat, että Romano Missio edistää aktiivisesti yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja luo kestävää muutosta.

 • 4. Yhteisöllisyys

  Yhteisöllisyys painottaa Romano Mission työssä yhteistyötä, kaikkien osallistumista ja perheiden keskeistä roolia. Tavoitteena on luoda vahvoja, tukevia yhteisöjä, joissa kaikki tuntevat itsensä arvostetuiksi. Työssä korostetaan yhteistyötä eri tahojen kanssa, mikä vahvistaa sosiaalista tukea ja edistää kaikkien hyvinvointia.

  Arvona yhteisöllisyys korostaa Romano Missiolle yhteistyön, osallisuuden ja perhekeskeisyyden merkitystä. Se kuvastaa organisaation sitoutumista rakentamaan vahvoja, ihmisiä tukevia yhteisöjä, joissa jokainen jäsen tuntee olevansa arvostettu ja osallinen. Yhteisöllisyys edistää yhteistyötä kirkon, seurakuntien,järjestöjen ja viranomaisten kanssa, vahvistaen sosiaalista verkostoa ja perheiden sekä yksilöiden hyvinvointia.